Szukaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Zapewniamy, że dbamy o Twoją prywatność i w tym celu wdrożyliśmy środki prawne, jak również techniczne. Zgodnie z przepisami RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I. Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

· dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

· przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

· RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

· administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o administratorze rozumie się przez to BATNA Sp. z o.o. z siedzibą 42-202 Częstochowa ul. Boznańskiej 3E wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001003926, NIP: 5732901461, nr REGON: 380387214;

· użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z serwisu https://www.aqara-polska.pl.

II. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.aqara-polska.pl jest BATNA Sp. z o.o. z siedzibą 42-202 Częstochowa ul. Boznańskiej 3E wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001003926, NIP: 5732901461, nr REGON: 380387214. Z Administratorem możesz się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: sales@extralink24.com

III. Zakres oraz cel zbieranych danych

1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) Marketingowych (w szczególności przesyłania newslettera, za zgodą Użytkownika).

Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną – otrzymania informacji merketingowych/handlowych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebujemy Twojej zgody. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres e-mail kontakt@aqara-polska.pl

b) Informowania o usługach, produktach i promocjach Administratora (za zgodą Użytkownika).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną – otrzymania informacji o usługach, produktach i promocjach.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebujemy Twojej zgody. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres e-mail sales@extralink24.com

c) Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi.

Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

IV. Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogę być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, podmiotu wspierające Administratora w świadczeniu usług, podmiotom świadczącym usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych.

V. Zasady Bezpieczeństwa

Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

VI. Twoje uprawnienia

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci poniższe prawa:

· dostępu do treści swoich danych osobowych,

· sprostowania danych osobowych,

· usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

· ograniczenia przetwarzania,

· sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

· przenoszenia danych osobowych,

· cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Skontaktuj się z nami pod adresem: …….. jeżeli chcesz skorzystać z w.w uprawnień. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

VII. Postanowienia końcowe

Zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.aqara-polska.pl