Szukaj

Odpady i zbieranie zużytego sprzętu

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  1. Informujemy, że dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  4. Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego wymiary przekraczają 25 cm można odnieść pod adres: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa.
  5. Informacja o najbliższej lokalizacji punktu zbierania zużytego sprzętu znajduje się na stronie internetowej gminy lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, a także na stronie: www.bip.czestochowa.pl
  6. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  7. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronicie Państwo środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem oraz przyczyniacie się Państwo do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.
  8. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
  9. Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej także „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarza się zagrożenie dla środowiska.
  10. Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest na stronie: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.